درحال بارگذاري...
جستجو برای: .
0.025 ثانیه
مجموع 325 مورد

  زگرگات: مجله علمی خبری دانشکده مهندسی و علم مواد [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف.
   

  اوج: فصلنامه علمی، پژوهشی و تحلیلی دانشجویی دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دفتر دانشجویی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف.
   

  رشد و کارآفرینی: نشریه مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف.
   

  تکانه: نشریه علمی دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول: سامان مقیمی.
   

  شیمی شریف: نشریه انجمن علمی دانشجویان شیمی [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول : حبیب باقری.
   

  آشنایی با داده‌ کاوی در قرآن

  / تالیف ایوب ترکیان.
  داده های قرآنی از نوع متن است که رشتة متن‌کاوی در دانشکده‌های کامپیوتر یا زبان شناسی عهده دار بررس ‌های مورد نیاز است. انواع دیگری از داده‌ها باید از داد ‌های متنی تولید گردد و این امر از طریق انجام تبدیلات متعدد و متنوع امکا ‌پذیر است. کار دیگر، طبقه بندی داده ‌هاست؛ زیرا دانش های جدید با نظم دادن... 

  نگاه دانشجو [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: رضا کرمی محمدی؛ مدیر مسئول حامد منتظری. : نشریه صنفی-سیاسی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
   

  کلمه: نشریه هیات‌الزهرا دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: هیات‌الزهرا دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول محسن رستمی؛ زیرنظر شورای سردبیری.
   

  نقطه سرخط: نشریه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید حسین غفوری.
   

  بهاران: نشریه تحلیلی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول: رضا نجفی.
   

  راه نو: نشریه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / مدیر مسئول: محمد مصطفوی؛ سردبیر: سیدحسن مرتضوی.
   

  دانشجوی شریف: مجله علمی، فرهنگی، هنری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول: محمد میرزایی؛ سردبیر: محمد مهدویان.
   

  صدف: هفته‌نامه اجتماعی سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول: حامد اسماعیلی منیر.
   

  مینروا [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف.
   

  رایانه شریف: نشریه دانشجویی داخلی دانشکده مهندسی کامپیوتر [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف.
   

  رسانا: نشریه داخلی دانشجویان دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  / صاحب امتیاز: دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول: بهزاد خنجریان.