درحال بارگذاري...

ایجاد مرکز اسناد همزمان با بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه در سال 1392 تصویب شد و انجام آن به کتابخانه مرکزی دانشگاه واگذار شد. این مرکز در سال 1397 با حضور رییس دانشگاه به صورت رسمی افتتاح شد. هدف از ایجاد مرکز، ایجاد حافظه سازمانی از اسناد و مدارک تولید شده در واحدهای مختلف دانشگاه بوده است. همچنین شناسایی وقایع، رویدادهای تاریخی براساس شنیده‌ها و عملکرد شاهدان و شخصیت‌های علمی و فعالان در دانشگاه در قالب تاریخ شفاهی هدف دیگر این مرکز است. به عبارتی بتوان در این مرکز با استفاده از این آثار و مدارک، گذشته دانشگاه را به خوبی ترسیم کرد. بر این اساس شناسایی و دریافت، سازماندهی این منابع و اشاعه آن از وظایف مهم این مرکز است. آثار در هفت مجموعه اسناد و مدارک، انتشارات دانشگاه، رویدادها، شخصیت‌ها، نوآوری و فناوری‌ها، مراکز و ادارات و هدایا و یادبودها دسته‌بندی شده‌اند.

فراخوان
برای تکمیل و گردآوری اسناد دانشگاه، از خانواده شریف تقاضا می شود؛ اگر نوشته، عکس یا هر نوع مدرکی از گذشته دارند، به طور موقت یا دایمی در اختیار مرکز قرار دهند. 
 
افراد:
دکتر مریم اسدی، رئیس اداره مرکز گنجینه اسناد دانشگاه، تلفن: 66165115؛ ایمیل: ganjineh@sharif.ir
معصومه طهمورثی، کارشناس فهرستنویسی منابع، تلفن: 66165109؛ ایمیل: mtahmoresi@staff.sharif.ir