درحال بارگذاري...

سند

گزارش‌های اداری، بریده جراید، خبرنامه‌ها، ویژه‌نامه‌ها، صورت‌جلسه، صورت‌حساب، نامه‌ها، احکام، دستور العمل‌ها، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، کاتالوگ ها، جزوه‌ها، بروشورها است. با برچسب سند، جزوه، ... مشخص می‌شود.

    فهرست منابع