درحال بارگذاري...
 1. هدف از راه اندازي سايت گنجينه اسناد دانشگاه چيست؟
  • هدف جمع آوري، ثبت، سازماندهي و اطلاع رساني سير تاريخي، و معرفي تاريخچه دانشگاه صنعتي شريف از ابعاد مختلف علمي، سازماني و فرهنگي مي باشد.
 2. نحوه گردآوري منابع گنجينه چگونه است؟
  • براي جمع آوري منابع و اسناد مورد استفاده در گنجينه اسناد دانشگاه روش هاي گوناگوني بكار مي رود. عمده آنها در بايگاني شخصي اساتيد و دانش آموختگان دانشگاه مي باشد كه به صورت اهدا و يا اماني در اختيار دبيرخانه اسناد دانشگاه قرار داده مي شود. بخشي از آن هم با انجام گفتگو و مصاحبه با اساتيد و فارغ التحيلان پيشكسوت تهيه مي شود.
 3. گنجينه اسناد چه خدماتي را به كاربران ارائه مي دهد؟
  • كاربران مي توانند مطالب و اسنادي را كه براي مشاهده عموم در سايت قرار داده شده را ملاحظه فرموده و چنانچه پيشنهادات و يا نظرات تكميلي داشته باشند براي گنجينه اسناد ارسال نمايند. درضمن اگر نياز به جزئيات بيشتر باشد، متقاضيان مي توانند تقاضاي خود را بصورت مكتوب ارائه نمايند تا پس از بررسي و اخذ مجوز، كپي مدرك مورد نظر را دريافت نمايند.
 4. آيا امكان بازديد و مشاهده فيزيكي از اسناد گنجينه وجود دارد؟
  • به زودي با راه اندازي مكان مناسبي كه براي مركز اسناد در كتابخانه طراحي گرديده است، امكان بازديد از اسناد و مدارك تاريخي دانشگاه فراهم خواهد شد.