درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:ئی. اچ. استاینر؛ ویراسته اس. ام هرش دوفر؛ [ترجمه] ویدا مقصودی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1383   
 3. مشخصات ظاهری: هشت، 175 ص.: جدول، نمودار
 4. یادداشت: این کتاب ترجمه فصل Statistical methods in quality control از کتاب Quality control in the food industry
 5. خلاصه/چکیده:برای ارزیابی کیفیت لازم است نوعی اندازه گیری بر روی یک قسمت آزمونی محصول صورت گیرد. این اندازه گیری می تواند شیمیایی، فیزیکی و یا ارزیابی حسی باشد.
  کتاب دو دسته مخاطب دارد: گروهی از دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف و گروه دیگر کارشناسان و متخصصان شاغل در کارخانجات و صنایع مختلف غذایی که می توانند در کارهای علمی و تحقیقات فنی خود از این کتاب بهره مند گردند.
  این کتاب شامل پنج فصل با عناوین ذیل است. روش های عمومی آمار، نمونه گیری، نمودارهای کنترل، تخمین اجزای سازنده، و دقت روش های تجزیه. پیوست، مراجع، واژه نامه، و فهرست راهنما نیز در انتهای کتاب قرار دارد
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 276 .S82619 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     آمار ریاضی  
 10.     مواد غذایی - صنعت و تجارت - کنترل کیفی  
 11.     کنترل کیفی
 12. شناسه افزوده: هرش‌ دوفر، اس. ام Herschdoerfer, S. M ویراستار
 13. شناسه افزوده: مقصودی، ویدا مترجم