درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
1956 Viewed

زیرسوال: نشریه خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: علی رشاد؛ مدیرمسئول: احسان حبیب‌پور؛ سردبیر: احسان عابدی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر:
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: 1391 (سال 4، شماره19، 18، 17، 23،22،21،20،18،15)؛ 1391(سال 3، شماره 16)؛ 1392 (سال 4، شماره، 19 ،24، 27، 26، 25)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه دانشجویی Student Magazine  
 9.     نشریه خبری News Magazine  
 10.     نشریه سیاسی Political Magazine  
 11.     نشریه فرهنگی Cultural Magazine  
 12.     نشریه انتقادی Critical Magazine  
 13.     دانشگاه صنعتی شریف Sharif University of Technology
 14. شماره سند:60-501510