درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4268 Viewed

گذری بر سوابق دانشگاه صنعتی شریف (مندرج در انتشارات رسمی دانشگاه)

میرزایی، محمد، 1347- , دالوند، حسین

  1. معرفی:
  2. مستند سازی و حفظ و نگهداری آثار و اسناد و اطلاعات هر سیستم و پردازش و بهره برداری و انتقال اطلاعات وتجربیات، جایگاه مهمی در مدیریت دانش ، استمرار موفقیت ها و یا اصلاح و پیشبرد اهداف و برنامه های هر مجموعه ؛ خصوصا مراکز علمی دارد. علاوه برحفظ مستندات علمی شامل کتب و مجلات علمی، پایان نامه ها و مقالات ، باید اسناد ومدارک ارزشمند تاریخی مربوط به سوابق دانشگاه و فعالیت های آن ودستاوردهای فناوری نیز جمع آوری ونگهداری گردد . در بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه ، اقدامات اولیه به منظور جمع آوری و نگهداری اسناد ارزشمند و مستند سازی سوابق دانشگاه صورت گرفته و مرکز گنجینه اسناد و موزه دانشگاه در تشکیلات کتابخانه مرکزی تشکیل گردید.مجموعه حاضر گزیده یی از اسناد و گزارشات مکتوب و رسمی دانشگاه مربوط به دوره تاسیس تا انقلاب فرهنگی می باشد که در اختیار این مرکز قرار گرفته است. مرور این مکتوبات اقدامات صورت گرفته در بخش های مختلف دانشگاه و نظرات ودیدگاه های مدیران ومسئولین وقت کشوری و دانشگاه را که رسما منتشر شده است نشان می دهد. این مجموعه فارغ از ارزش گذاری و قضاوت در باره افراد و یا محتوای هریک از متون مندرج می باشد
  3. ناشر: تهران : دبیرخانه مرکز اسناد دانشگاه صنعتی شریف , 1395
  4. ج
  5. یادداشت:ج.1. دوره 1344 تا 1360
  6. کلمات کلیدی:
  7. دانشگاه صنعتی شریف-- تاریخ
  8. شماره بازیابی: 5.01.10022