درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4643 Viewed

آشنایی با داده‌ کاوی در قرآن

ترکیان‌، ایوب‌ 1337 -

  1. شرح مسئولیت:تالیف ایوب ترکیان
  2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر: 1395   
  3. مشخصات ظاهری: 550 ص
  4. خلاصه/چکیده:داده های قرآنی از نوع متن است که رشتة متن‌کاوی در دانشکده‌های کامپیوتر یا زبان شناسی عهده دار بررس ‌های مورد نیاز است. انواع دیگری از داده‌ها باید از داد ‌های متنی تولید گردد و این امر از طریق انجام تبدیلات متعدد و متنوع امکا ‌پذیر است. کار دیگر، طبقه بندی داده ‌هاست؛ زیرا دانش های جدید با نظم دادن یا رده بندی داده های پدیده ‌ها به شیوه های مختلف به وجود می‌آیند. موضوع دیگر، روش های پردازش است که آنها نیز باید تعدد و تنوع داشته باشند. مقیاس بررسی نیز باید مشخص باشد. یکی از شیوه هایی که احتمال درگیر شدن کل تخص ‌های دانشگاهی را در بررسی های قرآنی افزایش می‌دهد، عددی کردن داده‌های متنی است. اولین سطح عددی کردن داده ‌ها به نظر می رسد. مثلاً تعداد آیات هر سوره می‌تواند شمرده شود و اولین مجموعه داده های قابل پردازش، تولید و نمودار(های) مربوطه رسم گردد. این اقدامات اولیه، ساختارهای اطلاعاتی به شکل ماتریس (ردیف و ستون) را تشکیل می دهد که با توجه به متفاوت بودن تعداد کلمات آیات، بعضی از سلول های آن خالی خواهد ماند. با بسط صفر، یکسان سازی طول صورت می‌گیرد و ساختار ماتریسی تکمیل می‌شود که زمینه را برای پردازش های ریاضی، سیگنال، و تصویر مهیا می‌سازد.
    کتاب حاضر گامی است در این راستا که افزون بر پیشگفتار، دو ضمیمه و منابع، در هشت فصل تنظیم شده است: فصل اول روش شناسی در مقیاس های مختلف، فصل دوم پردازش داده ها در مقیاس سوره، فصل سوم پردازش داده ها در مقیاس آیه، فصل چهارم پردازش داده ها در مقیاس کلمه، فصل پنج پردازش داده ها در مقیاس حرف، فصل ششم پردازش موضوعی، فصل هفتم تحلیل بُرداری و فصل هشتم تجزیة ماتریسی و کاهش بُعد؛ ضمیمه 1 بانک های اطلاعاتی؛ ضمیمه 2 نمونة محاسبات
  5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای BP 103 .6 .T6 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نیز موجود است
  6. یادداشت:گنجینه
  7. توصیفگرها:
  8.     قرآن و کامپیوتر