درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:تالیف ویلکو‌‌س. امنس؛ ترجمه میثم ایرانی، علی کریمی‌ طاهری
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1394   
 3. مشخصات ظاهری: 134ص. : مصور ،جدول
 4. یادداشت: عنوان اصلی:. Formability : a review of parameters and processes that control, limit or enhance the formability of sheet metal
 5. خلاصه/چکیده:در کتاب های ترجمه شده قبلی در این زمینه موضوعی بیشتر به فناوری های شکل دهی فلزات پرداخته شده است. لذا وجود کتابی درباره فصل مشترک دو موضوع فناوری شکل دهی فلزات و رفتار مواد به شدت احساس می شد. دلیل اصلی ترجمه این کتاب، نبود کتابی به زبان فارسی در زمینه شکل پذیری ورق های
  فلزی است. با توجه به فعالیت های روز افزون اخیر محققان در دنیا در زمینه شکل پ ذیری فلزات و جنبه های اساسی، خود دلیل دیگری برای ترجمه این کتاب است.
  در این کتاب سعی بر آن است که مباحث شکل پذیری ورق های فلزی به طور کامل، اما بدون ورود به جزئیات، مرور شود. عوامل مؤثر بر شکل پذیری ورق های فلزی به طور مجزا در فصل های کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و در پایان هر فصل نتیجه گیری آن ارائه شده است. در قسمت پایانی کتاب و قبل از فصل های ضمیمه، پس از بررسی شکل پذیری ورق در سالن تولید، تأثیر عوامل مختلف بر شکل پذیری در یک فصل جداگانه مرور شده اند.
  مطالب ارائه شده در این کتاب برای اقشار مختلف دانشگاهی، به ویژه دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی و علم مواد و صنعتگران علاقه مند به تحقیق و تولید در زمینه شکل دهی فلزات، دارای ارزش کاربردی است.
  کتاب حاضر در 23 فصل که 6 فصل آخر آن شامل ضمائم می باشد با عناوین ذیل، تنظیم شده است.
  فصل اول؛ مقدمه، فصل دوم؛ بیان مسئله، فصل سوم؛ تعریف شکل پذیری، فصل چهارم؛ آزمایش کشش، فصل پنجم؛ منحنی حد شکل دهی (FLC)، فصل ششم؛ خمش، فصل هفتم؛ مسیرهای کرنش غیر مستقیم، فصل هشتم؛ تنش غیر صفحه ای، فصل نهم؛ برش، فصل دهم؛ شکل دهی مرحله ای، فصل یازدهم؛ اثرات سرعت تغییر شکل، فصل دوازدهم؛ شکل دهی ماوراء صوت، فصل سیزدهم؛ آزمایش های شکل پذیری، فصل چهاردهم؛ بررسی مجدد ناپایداری ها و شرایط عدم حضور آنها، فصل پانزدهم؛ بازگشت به سالن تولید، فصل شانزدهم، مرور نتایج، فصل هفدهم؛ اختتام، فصل هجدهم؛ ضمیمه: بعضی مفاهیم اساسی درباره تنش و کرنش، فصل نوزدهم؛ ضمیمه: شرایط کانسیدر، فصل بیستم؛ صمیمه اندازه گیری کرنش و FLC، فصل بیست و یکم؛ ضمیمه: جهت های صفر کرنشی، فصل بیست و دوم؛ ضمیمه:اثرات روان کاری بر سرعت، فصل بیست و سوم؛ ضمیمه:اثرات برامترها بر رفتار پرس.
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TS 250 .E6519 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     ورقکاری  
 10.     فلزکاری Metal Working  
 11.     مهندسی تولید
 12. شناسه افزوده: ایرانی،میثم 1358 - مترجم
 13. شناسه افزوده: کریمی‌ طاهری‌، علی 1331 - مترجم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد