درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3477 Viewed
 1. شرح مسئولیت:تقی اخوان نیارکی، مجید خدمتی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1394   
 3. مشخصات ظاهری: 400ص.: مصور، جدول
 4. یادداشت:واژه نامه
 5. خلاصه/چکیده:تجزیه و تحلیل رگرسیون یکی از مباحث مهم آماری است که کاربردهای فراوانی در حوزه های مختلف همانند علوم مهندسی، پزشکی، اقتصاد و علوم اجتماعی دارد. استفاده موفق و موثر از مدل های رگرسیون خطی نیاز به فهم مناسب از تئوری و مسائل علمی ای دارد که در استفاده از این مدل ها در دنیای واقعی با آنها برخورد می شود.
  در بسیاری از مسائل موجود در هر یک از حوزه ها، لازم است که رابطه ای بین مجموعه ای از متغیرهای درگیر در مسئله تعیین شده و پس از تعیین این رابطه، از آن برای پیش بینی متغیر خروجی فرایند بر اساس مقادیر متغیرها و ... استفاده کرد.
  با توجه به نیاز دانشجویان و محققان به یک مرجع فارسی مناسب در این زمینه و نیز نبود چنین مرجعی، تجربیات سالیان تدریس و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه بصورت مدون جمع آوری شده و در نتیجه کتاب پیش رو نگاشته شده است. این کتاب قابل استفاده برای دانشجویان رشته های صنایع، آمار و مدیریت و همچنین محققان بوده و برای تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مناسب است.
  پس از پیشگفتار و پیش نیاز؛ کتاب شامل پانزده فصل با عناوین ذیل می باشد: فصل اول؛ رگرسیون خطی با یک متغیر مستقل (رگرسیون خطی ساده)، فصل دوم؛ قضاوت (آزمون های فرض و فواصل اطمینان) در تحلیل رگرسیون، فصل سوم؛ دقت مدل و روش های تصحیح، فصل چهارم؛ قضاوت های همزمان و مقولات دیگر در رگرسیون، فصل پنجم؛ روش ماتریسی در تحلیل رگرسیون خطی، فصل ششم؛ رگرسیون چند متغیره – قسمت اول، فصل هفتم؛ رگرسیون چند متغیره – قسمت دوم، فصل هشتم؛ انتخاب متغیرهای مستقل در رگرسیون چند متغیره، فصل نهم؛ روش های تشخیص همبستگی های خطی چندگانه و رگرسیون ریج، فصل دهم؛ متغیرهای مستقل غیر کمی (کیفی)، فصل یازدهم؛ سری های زمانی و مدل های اتورگرسیو، فصل دوازدهم؛ متغیر وابسته غیر کمی در رگرسیون (مدل رگرسیون لاجستیک)، فصل سیزدهم؛ شناسایی نقاط پرت، اهرم و تاثیرگذار، فصل چهاردهم؛ رگرسیون استوار، فصل پانزدهم؛ مقدمه ای بر رگرسیون غیرخطی. جداول احتمال، مراجع و واژه نامه ها نیز در انتهای کتاب قرار دارد
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 278 .2 .A5 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     برگشت (ریاضیات)
 10. شناسه افزوده: خدمتی، مجید، 1366-

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب