درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
11124 Viewed

ماشین‌های الکتریکی مخصوص

واحدی‌، ابوالفضل‌ 1345 -

 1. شرح مسئولیت:تالیف ابوالفضل واحدی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1393   
 3. مشخصات ظاهری: هشت، 284 ص. : مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت:کتابنامه
 5. خلاصه/چکیده:مطالب مرتبط با موضوع ماشین های الکتریکی می تواند بسیار متنوع باشد. سعی برآن است که در این کتاب بخش عمده ای از مطالب درمورد ماشین های الکتریکی، متناسب با اهمیت مطالب به تفصیل یا اختصار مورد توجه قرار گیرد.
  این کتاب شامل نه فصل است. به دلیل اهمیت موضوع ماشینهای القایی سه فاز و استفاده از تئوری و روابط آن فصل اول را به خود اختصاص داده است. در ضمن عملکرد نامتعادل این موتورها و همچنین ژنراتورهای القایی، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم موتورهای القایی دوفاز در شرایط متعادل و نامتعادل بررسی شده است. این فصل می تواند مقدمه ای برای ورود به موتورهای تک فاز باشد. فصل سوم در برگیرنده عملکرد و ویژگی های موتورهای تک فاز است. در این فصل انواع موتورهای تک فاز، کاربرد آنها و نحوه تحلیل شان با ارائه مثالها و تمرینهای متفاوت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. موتورهای یونیورسال، ریپالسیونی و موتورهای AC در فصل چهارم بررسی شده است. در هر قسمت ابتدا ساختار و عملکرد این موتورها و سپس مطالب تکمیلی در مورد هرکدام ارائه گردیده است. فصل پنجم به موتورهای سنکرون خاص اختصاص دارد. در این فصل ضمن مرور موتورهای سنکرون آهنربای دائم، به موتورهای هیسترزیس، رلوکتانسی و ترکیبی اشاره شده است. با توجه به اهمیت موضوع مواد آهنربای دائم و تاثیر آن بر عملکرد موتور، موضوع مواد آهنربای دائم نیز مورد توجه قرار گرفته است. سرو موتورها یا موتور کنترل موضوع فصل ششم است. فصل هفتم به موتورهای DC بدون جاروب اختصاص یافته است. فصل هشتم اصول عملکرد و ساختار موتورهای خطی را مورد بررسی قرار داده و در انتها (فصل نهم) مطالبی در مورد موتورهای شار محوری آورده شده است
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TK 2000 .V3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     ماشین‌آلات برقی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد