درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:تالیف فرید گل‌نراقی، بنجامین کو؛ ترجمه منوچهر احمدوند ، عمادالدین فاطمی‌زاده
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1393   
 3. مشخصات ظاهری: 1054ص. : مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: عنوان‌ اصلی‌: Automatic control systems, 9th
 5. یادداشت: این کتاب قبلا تحت همین عنوان توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
 6. یادداشت:واژه‌نامه
 7. خلاصه/چکیده:مطالب گردآوری شده در این کتاب حاصل تجربه تدریس درس سیستم کنترل توسط مؤلفین در طول دوران آموزشی خود در دانشگاه ها است. هشت ویرایش قبلی کتاب حاضر، در سراسر دنیا مورد پذیرش قرار گرفته و حداقل به شش زبان دنیا ترجمه شده است. در ویرایش نهم تمامی موضوعات مطرح شده در ویرایش هشتم، حفظ شده است. امتیاز ویرایش نهم نسبت به ویرایش های قبلی؛ افزودن مثال های بیشتر و مثال های تشریحی، جعبه ابزارهای MATLAB و ارتقاء نرم افزار ACSYS در GUI ی MATLAB است. ابزارهای کمکی کامپیوتری نیز برای دانشجویان و مدرسین افزوده شده است. برخی از مثال های ارائه شده در کتاب جهت نزدیک تر کردن به دنیای واقعی برای دانشجویان می باشد. در این ویرایش فصل های 1 تا 4 به طوری مرتب شده اند که تمام موضوعات پیش زمینه را بپوشانند در حالیکه فصل های 5 تا 10 شامل مطالبی هستند که مستقیماً به موضوع کنترل مربوط می شوند.
  کتاب دارای ده فصل با عناوین ذیل می باشد: فصل اول؛ مقدمه. فصل دوم؛ مبانی ریاضی. فصل سوم؛ نمودارهای بلوکی و نمودارهای جریان سیگنال. فصل چهارم؛ مبانی نظری و مطالب پیش زمینه: مدل سازی، مدل سازی سیستم های دینامیکی. فصل پنچم؛ تحلیل زمانی سیستم های کنترل. فصل ششم؛ آزمایشگاه کنترل. فصل هفتم؛ تحلیل مکان ریشه ها. فصل هشتم؛ تحلیل حوزه فرکانس. فصل نهم؛ طراحی سیستم های کنترل. فصل دهم؛ تحلیل متغیر حالت.
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TJ 213 .K835419 1393 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. توصیفگرها:
 11.     مهندسی کنترل  
 12.     نظریه کنترل
 13. شناسه افزوده: گل‌نراقی، فرید
 14. شناسه افزوده: احمدوند، منوچهر مترجم
 15. شناسه افزوده: فاطمی‌زاده، عمادالدین مترجم