درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5300 Viewed
 1. شرح مسئولیت:تالیف رابرت دی؛ ترجمه محمدمهدی احمدی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1393   
 3. مشخصات ظاهری: 646 ص. : مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: عنوان اصلی: .Geotechnical earthquake engineering handbook : with the 2012 International building code, 2rd ed, 2012
 5. خلاصه/چکیده:هدف از نگارش کتاب، بیان مفاهیم کاربردی مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای است. مهندسی ژئوتکنیک با فرضیه و عدم قطعیت هایی همراه است، لذا اغلب آن را یک هنر و نه یک علم دقیق توصیف می کنند. حتی مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای چالش برانگیزتر است زیرا زلزله خود نیز همراه با نادانسته های بسیاری است. با توجه به این عدم قطعیت ها در مهندسی زلزله، در این کتاب تحلیل های ساده نقش برجسته تری دارند، و بررسی های پیچیده و روش های نظری فقط به ضرورت و بسیار کم آورده شده اند.
  در ویرایش دوم (کتاب حاضر) مطالب جدید افزوده شده، که در فصول چهاردم و پانزدهم گنجانده شده اند. فصل های دیگر کتاب به روز و مسائل بیشتر همراه با حل آنها نیز در این ویرایش قرار گرفته است.
  بطور کلی کتاب دارای چهار قسمت جداگانه است. قسمت اول؛ شامل فصول 2 تا 4 مباحثی در مورد اصول زلزله، اثرات متداول زلزله، خسارات معمول سازه ها براثر تکانهای لرزه ای را بیان می کند. قسمت دوم؛ شامل فصول 5 تا 11 محاسبات مربوط به زلزله از جمله روانگرایی، نشست، ظرفیت باربری، و پایداری شیب مورد بحث قرار می گیرد. قسمت سوم؛ کتاب شامل فصول 12 و 13 درباره روش های بهسازی ساختگاه به منظور کاهش اثرات زلزله بر روی سازه بحث می کند. قسمت چهارم شامل فصول 14 و 15 به بحث درباره آیین نامههای ساختمانی و خلاصه مطالب ارائه شده در کتاب می پردازد
 6. یادداشت:این کتاب با شماره TA 705 .D32519 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     زلزله -- مهندسی -- دستنامه‌ها  
 10.     زمین‌شناسی مهندسی -- دستنامه‌ها
 11. شناسه افزوده: احمدی، محمد مهدی 1337 - مترجم