درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
1017 Viewed

عمران شریف: مجله دانشجویان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

  1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
  2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده عمران    سال نشر:
  3. یادداشت:گنجینه
  4. توصیفگرها:
  5.     نشریه علمی Scientific Journal
  6. نشانی وب: http://journal.sharif.ir
  7. شماره سند:60-394256