درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:تألیف لاری میز؛ ترجمه ابوالفضل شمسایی، افشین امیرپور دیلمی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1390   
 3. مشخصات ظاهری: دوازده، 520 ص.: مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: عنوان اصلی: Water resources engineering
 5. یادداشت: "محتوای الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد"
 6. خلاصه/چکیده:از دیرباز آب یکی از عوامل مهم در شکل گیری و پیشرفت تمدن های بشری بوده است. امروزه نیز آب و مدیریت کمی و کیفی مناسب آن به مثابه یکی از ابزارهای تعیین کننده توسعه جوامع مطرح بوده و تلاش های روزافزونی در جهت گسترش علوم مر تبط با این مقوله صورت پذیر فته است. در کشور ایران نیز به تبع احساس نیاز بیشتر به افزایش دانش علمی و عملی مرتبط با علوم آب، تلاش های چشمگیری را در تحقق این هدف در دو بخش صنعت و دانشگاه شاهدیم. با وجود این، کماکان منابع علمی کافی و متناسب با آخرین پیشرفت های تحقیقاتی در کشور وجود ندارند.
  این موضوع و در کنار آن احساس ضرورت به لزوم در اختیار داشتن منبعی که در یک نگاه واحد به عمده موضوعات مرتبط با "مهندسی منابع آب" بپردازد، مترجمان را بر این داشت تا بخش مهمی از کتاب مهندسی مدیریت منابع آب تألیف آقای لاری میز را ترجمه کنند. این کتاب یکی از کتاب های مرجع است که تاکنون بارها به چاپ رسیده است و در سطح گسترده ای در دانشگاه های جهان تدریس می شود.
  مهندسی و مدیریت منابع آب که هدف تدوین این کتاب را در بر می گیرد شامل جنبه های مهندسی مدیریت تأمین آب و مدیرت آب مازاد است. فصولی که در این نسخه از ترجمه ارائه شده است، شامل مهندسی مدیریت منابع آب اعم از اصول جریان در سیستم های آبی، فرآیندهای هیدرولیکی ، جریان تحت فشار، جریان کانال های باز، رواناب سطحی، روندیابی جریان در مخزن و آبراهه ها، احتمال، ریسک و تحلیل عدم قطعیت در طراحی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی، آب برای تولید برق، کنترل سیلاب و هیدرولیک فرسایش و رسوب است. فصول انتهایی ترجمة حاضر، جز ء مباحثی است که منابع مفید و کاربردی به زبان فارسی در مورد آنها کمتر به چشم می خورد. مزیت عمده این کتاب در این است که با نگاهی جامع و در یک مجموعه واحد به بسیاری از مسائل مهم مرتبط با مهندسی مدیریت منابع آب می پردازد. از این رو این کتاب می تواند به مثابه یک منبع مفید و جامع مورد استفاده دانشجویان رشته های مهندسی آب در کشور قرار گیرد.
  کتاب در یازده فصل با عناوین ذیل تهیه و تنظیم شده است: فصل اول؛ مقدمه، فصل دوم؛ اصول جریان در سیستم های آبی، فصل سوم؛ فرآیندهای جریان و نیروهای هیدرو استاتیکی، فصل چهارم؛ فرآیندهای هیدرولیکی : جریان تحت فشار در لوله، فصل پنجم؛ فرآیندهای هیدرولیکی : جریان کانال های باز، فصل ششم؛ رواناب سطحی؛ فصل هفتم؛ روندیابی جریان مخزن و آبراهه، فصل هشتم؛ احتمال، ریسک و تحلیل عدم قطعیت در طراحی ....، فصل نهم؛ آب برای تولید برق، فصل دهم؛ کنترل سیلاب، فصل یازدهم؛ هیدرولیک فرسایش و رسوب
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TC 145 .M38319 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     آب-- مهندسی  
 11.     آب شناسی
 12. شناسه افزوده: شمسایی، ابوالفضل مترجم
 13. شناسه افزوده: امیرپور دیلمی، افشین مترجم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد