درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:لاری دی. جونز، ای فاستر چین؛ محمدمهدی نایبی، محمود مدرس هاشمی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1382   
 3. مشخصات ظاهری: چهارده، 580 ص
 4. یادداشت: عنوان اصلی: Electronic instruments and measurements
 5. یادداشت: "محتوای الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد"
 6. یادداشت:واژه‌نامه
 7. یادداشت:کتابنامه
 8. خلاصه/چکیده:توان انجام دادن اندازه گیری به منظور درک دنیای فیزیکی و واقعی که در آن زندگی می کنیم لازم و ضروری است. به عقیده برخی، اندازه گیری درک پدیده های فیزیکی را میسر می سازد. بسیاری از سنج افزارهایی که در انواع مختلف سیستم های فیزیکی جهت اندازه گیری به کار می روند، الکترونیکی اند و اندازه گیری الکترونیکی در طول سال ها رشد فوق العاده ای داشته است. اتوماسیون و خودکارسازی و نیازهای لازم آن برای اندازه گیری های دقیق تر در بسیاری از عرصه های صنعتی سبب افزایش روز افزون نیاز به ابزارهای الکترونیکی نشانگر، ثبت کننده، و کنترل گر شده است. فناوری مدار مجتمع نیز تولید و رشد ابزارهایی را برای رفع این نیازها ممکن ساخته است.
  علاوه بر آنکه در این کتاب درمورد ابزارهای آزمایشگاهی و ابزارهای خدماتی بحث شده است؛ تأکید اصلی نویسنده بر ابزارهای آزمایشگاهی است. لازم به ذکر است که هریک از فصول کتاب مستقل از یکدیگر هستند و بر حسب نیاز قابل تغییر می باشد.
  مطالب این کتاب در هفده فصل با عناوین ذیل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول؛ مقدمه ای بر اندازه گیری، فصل دوم؛ سنجه های جریان مستقیم، فصل سوم؛ سنجه های جریان متناوب، فصل چهارم؛ مدارهای پتانسیومتری و ولتاژهای مرجع، فصل پنجم؛ پل های جریان مستقیم، فصل ششم؛ پل های جریان متناوب، فصل هفتم؛ ابزارهای اندازه گیری متناوب، فصل هشتم؛ نوسان نما (اسیلوسکوپ)، فصل نهم؛ ابزارهای ثبت کننده، فصل دهم؛ مولدهای سیگنال، فصل یازدهم؛ تراگردان ها، فصل دوازدهم؛ نویز (نوفه)، فصل سیزدهم؛ ابزارهای اندازه گیری دیجیتال (رقمی)، فصل چهاردهم؛ عیب یابی ابزارها، فصل پانزدهم؛ تحلیل سیگنال، فصل شانزدهم؛ فیبر نوری در ابزارهای اندازه گیری، فصل هفدهم؛ جمع آوری داده ها (داده یابی). تجربه های آزمایشگاهی، پیوست ها، پاسخ به مسائل، واژه نامه و فهرست راهنما نیز در انتهای کتاب گنجانده شده است
 9. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TK 7878 .4 .J6619 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نیز موجود است
 10. یادداشت:گنجینه
 11. توصیفگرها:
 12.     ابزار و وسایل الکترونیکی  
 13.     الکترونیک -- اندازه‌گیری
 14. شناسه افزوده: چین، ا. فاستر Chin, A. Foster
 15. شناسه افزوده: نایبی، محمدمهدی مترجم
 16. شناسه افزوده: مدرس هاشمی، محمود مترجم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد