درحال بارگذاري...
  1. معرفی:
  2. کتاب های مبانی نیمه هادی، دیودپیوندی PN، ترانزیستور دوقطبی و ادوات اثر میدانی، ترجمۀ 4 جلد از مجموع های ده جلدی به نام سلسله درس هایی در ادوات حالت جامد است و به ترتیب به مباحثی ساده تا پیشرفته در زمینۀ ادوات نیمه هادی می پردازد. در آموزش دانشگاهی می توان از این کتاب ها به عنوان کتاب درسی در درس فیزیک الکترونیک و فیزیک قطعات نیمه هادی استفاده کرد و در آموزش غیر دانشگاهی برای مهندسان شاغل به کار می آید. در این مجموعه هر موضوع قبل از اینکه مورد تحلیل ریاضی و کمی قرار گیرد، به طور مشروح با استفاده از الگوی پیوند یا الگوی نوار انرژی به صورت کیفی مورد بحث قرار گرفته است.
    فهرست مطالب ارائه شده در این جلد از کتاب شامل: آشنایی کلی، J-FET و MEFFET ، مبانی ماس(MOS)، مقدمه ای بر ماسفت MOSFET ها ، ماس(MOS) غیر اید ه آل، ساختارهای جدید
  3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف،موسسه انتشارات علمی , 1372
  4. دوازده،[242]ص.: جدول، نمودار
  5. یادداشت: ع. اصلی : Field effect devices
  6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TK 7871 .95 .P5319 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  7. کلمات کلیدی:
  8. ترانزیستورها با اثر میدان