درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:بروس ای. ریتمن، پری ال. مکارتی؛ ترجمه ایوب ترکیان، مهدی احمدی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1385   
 3. مشخصات ظاهری: ع، 985 ص.: مصور
 4. یادداشت: عنوان اصلی: Environmental Biotechnology: Principles and Application
 5. خلاصه/چکیده:بیوتکنولوژی زیست محیطی از میکروارگانیزم ها در بهبود کیفیت محیط زیست بهره می‌گیرد. این بهبودها شامل جلوگیری از تخلیه‌ آلاینده ها به محیط زیست، پاک ساختن محیط های آلوده شده و ایجاد منابع ارزشمند برای جوامع بشری است. بیوتکنولوژی زیست محیطی برای جامعه ضروری بوده و در حقیقت یک موضوع فنی منحصر به فرد است. فرایندهای بیوتکنولوژی زیست محیطی بر اساس مبانی میکروبیولوژی و مهندسی فعالیت می کنند، ولی کاربرد این مبانی معمولا نیازمند تجربه است. اگرچه تجربه‌ جایگزین اصول و مبانی نیست، چون مواد مورد تصفیه توسط بیوتکنولوژی زیست محیطی ذاتا پیچیده بوده و با زمان و مکان تغییر می‌یابند، اما اهمیت آن را نباید نادیده گرفت.
  این کتاب خلاصه تر از آن است که به مبانی عموی، کاربردهای بیوتکنولوژی زیست محیطی و جزئیات مکانیکی خاص متعددی که باید در طراحی کلی سیستم های بیولوژیکی مدنظر قرار گیرد، بپردازد و تنها مبانی و کاربردها مورد توجه قرار گرفته است.
  کتاب حاضر در شانزده فصل تدوین شده است. فصل اول: مبانی میکروبیولوژی، فصل دوم: استوکیومتری و انرژتیک باکتریایی، فصل سوم: سینتیک میکروبی فصل چهارم: سینتک بیوفیلم، فصل پنجم: راکتورها، فصل ششم: فرایند لجن فعال، فصل هفتم: لاگون ها، فصل هشتم: فرایندهای بیوفیلم هوازی، فصل نهم: نیتریفیکاسیون، فصل دهم: دی نیتریفیکاسیون، فصل یازدهم: حذف فسفر، فصل دوازدهم: تصفیه آب شرب، فصل سیزدهم: تصفیة بی هوازی توسط متان سازی، فصل چهاردهم: سمیت زدایی موادشیمیایی خطرناک، فصل پانزدهم: احیای بیولوژیکی، فصل شانزدهم: سیستم های پیچیده . پیوست های مورد نیاز و فهرست راهنما نیز بخش پایانی کتاب را تشکیل می دهند
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TD 192 .5 .R5819 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     محیط زیست - تکنولوژی زیستی
 10. شناسه افزوده: مکارتی، پری McCarty, Perry L
 11. شناسه افزوده: ترکیان، ایوب - 1337 مترجم
 12. شناسه افزوده: احمدی، مهدی - 1344 مترجم