درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. هدف از تدوین این کتاب ارائه یک مرجع مفید به افرادی است که دست اندرکار مدل های هیدرولیکی بوده و یا اینکه می خواهند از نتایج این مدل ها بهره برداری نمایند.
  مطالعه دنیای واقعی به دلیل پیچیدگی های فراوان بصورت مستقیم امکان پذیر نیست. هرگونه شناخت ما از دنیای واقعی به واسطه تصویر یا مدلی است که از آن در ذهن ما شکل می گیرد. با فراهم آوردن دنیای مجازی امکان شبیه سازی رفتار پدیده های مختلف در ارتباط با دنیای واقعی را برای ما مسیر می سازد. در چنین فضایی تصمیم گیرندگان می توانند ضمن فازایش مهارت های تصمیم گیری خود تجربیات مختلف را نیز مورد آزمایش قراردهند. مدل های هیدرولیکی شکل خاصی از دنیای مجازی و نوعی از مدل های فیزیکی هستند که در مهندسی هیدرولیک بطور گسترده و برای تحقق در مسائل طراحی و بهره برداری بکار رفته اند. تاریخچه علم هیدرویک بطور جدی و گسترده با کربرد مدل های هیدرولیکی کوچک مقیاس انواع سازه های هیدرولیکی و ماشین های هیدرولیکی آمیخته شده است.
  درکتاب حاضر محدوده وسیعی از شرایط پیچیده جریان مورد مطالعه واقع شده و مسائل تئوری و عملی مدل سازی به زباین ساده مطرح گردیده است. مسائل مورد بررسی این کتاب شامل شبیه سازی و تحلیل ابعدی، جریان تک فاز، جریان با مرزهای متغیر، جریان گاز – مایع، جریان ها زیست محیطی، فرایندهای ساحلی، ارتعاشات هیدروالاستیک؛ در مرحله طراحی، ساخت و بهره برداری از مدل های هیدرولیکی می باشند. در انتهای کتاب نیز پنج نمونه مطالعه موردی به منظور ارایه نگرش کلی از فرایند مدل سازی مورد بررسی قرار گرفته است
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1384
 4. 453 ص.: مصور
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Hydraulic modeling: Concepts and practice
 6. یادداشت: کتابنامه
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TC 164 .H9319 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. کلمات کلیدی:
 9. هیدرولیک-- الگوها