درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. نبودن نقص های زیانبخش و عوامل موثر دیگر در شکست نابهنگام، در قطعات و همچنین در سازه های کامل مهندسی اهمیت فراوان دارد. روش های جدید برای کمک به فرایند تشخیصی قطعات و مجموعه های سالم و قابل اعتمد در حال تکوین است.
  از روش های سنجش و آزمون غیرمخرب برای بررسی کیفی تولیدات و همچنین به عنوان بخشی از برنامه های بازرسی در تعمیرات عادی قطعات در حین کار به طور گسترده در صنعت استفاده می شود.
  کتاب شامل هفت فصل می باشد: مقدمه، بازرسی با مواد نفوذ کننده، بازرسی به روش مغناطیس کردن ذرات، روشهای آزمون الکتریکی، آزمون فراصوتی، پرتونگاری و روشهای دیگر بازرسی غیر مخرب. در آخر کتاب نیز نتیجه گیری و واژه نامه فارسی - انگلیسی آورده شده است
 3. ناشر: [تهران] : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1376
 4. چهار، 183 ص.: مصور، جدول، نمودار
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Non-destructive testing
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TA 417 .2 .H8519 1376 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. آزمونهای غیر مخرب