درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:بری هال، ورنون جان؛ ترجمه مسعودرضا شاکری
 2. محل نشر: [تهران]    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1376   
 3. مشخصات ظاهری: چهار، 183 ص.: مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: عنوان اصلی: Non-destructive testing
 5. خلاصه/چکیده:نبودن نقص های زیانبخش و عوامل موثر دیگر در شکست نابهنگام، در قطعات و همچنین در سازه های کامل مهندسی اهمیت فراوان دارد. روش های جدید برای کمک به فرایند تشخیصی قطعات و مجموعه های سالم و قابل اعتمد در حال تکوین است.
  از روش های سنجش و آزمون غیرمخرب برای بررسی کیفی تولیدات و همچنین به عنوان بخشی از برنامه های بازرسی در تعمیرات عادی قطعات در حین کار به طور گسترده در صنعت استفاده می شود.
  کتاب شامل هفت فصل می باشد: مقدمه، بازرسی با مواد نفوذ کننده، بازرسی به روش مغناطیس کردن ذرات، روشهای آزمون الکتریکی، آزمون فراصوتی، پرتونگاری و روشهای دیگر بازرسی غیر مخرب. در آخر کتاب نیز نتیجه گیری و واژه نامه فارسی - انگلیسی آورده شده است
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TA 417 .2 .H8519 1376 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     آزمونهای غیر مخرب
 10. شناسه افزوده: جان، ورنون John, Vernon
 11. شناسه افزوده: شاکری، مسعودرضا مترجم