درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. روش اجزای محدود، ابزار تحلیلی عددی عملی و مهمی در تمام سطوح مهندسی و ریاضیات کاربردی است. از آنجا که روش اجزای محدود به علوم کامیپوتر متکی است چند برنامه نمونه برای تشریح موارد محاسباتی در این کتاب گنجانده شده است. کتاب های متعددی در زمینۀ روش اجزای محدود وجود دارد، اما مترجمان کتاب روش تحلیل اجزای محدود اثر جی. اد. اکین را برای ترجمه برگزیده اند زیرا برای همۀ دانشجویان رشته های مهندسی و علوم قابل فهم است.
  کتاب در پانزده فصل تنظیم شده است که عناوین فصل های آن عبارت اند از:
  فصل اول، مفاهیم مقدماتی. فصل دوم، نمادگذاری و عملیات ماتریسی. فصل سوم، روش مستقیم در یک بعد. فصل چهارم، فرمول بندی های ریاضی در یک بعد. فصل پنجم، درون یابی جزء و مختصات موضعی. فصل ششم، انتگرا ل گیری دقیق و عددی در یک بعد. فصل هفتم، اجزای خرپا و تبدیل مختصات. فصل هشتم، تحلیل تیر. فصل نهم، تحلیل سیستم های گذرا، مثال های یک بعدی. فصل دهم، مفاهیم خط . فصل یازدهم، درون یابی و انتگرا ل گیری دو و سه بعد. فصل دوازدهم، انتقال گرمای دو بعدی. فصل سیزدهم، تحلیل تنش صفحه ای. فصل چهاردهم، تحلیل های متقارن محوری. فصل پانزدهم، حرکت همساز ساده و مسائل ویژ ة مقدار. مراجع، واژنامه ها و فهرست راهنما نیز در آخر کتا آورده شده است
 3. ناشر: [تهران] : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1376
 4. نه، 325 ص.: مصور، جدول، نمودار
 5. یادداشت: عنوان اصلی:Finite element analysis for undergraduates
 6. یادداشت: کتابنامه: ص. 306-308
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TA 347 .F5 .A3519 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. کلمات کلیدی:
 9. روشهای المانهای محدود