درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. علی رغم آنکه بیش از چهل سال از اثبات این مطلب که DNA حامل اطلاعات ژنتیکی است، می گذرد زیست شناسی مولکولی به خصوص مطالعه چگونگی ابراز ژن، همچنان در حال پیشرفت است و دستاوردهای این علم بسیار مهیج است. به کمک روش های کلودن کردن DNA و تعیین توالی اطلاعاتی حاصل شده است. زیست شناسی مولکولی، همچون هر رشته علمی پویا و پیشرو، همواره در حال افزایش است. در این کتاب مطالبی درمورد ساختار ژن و فرایند رونویسی که یکی از مهمترین موضوعات دانش زیست شناسی مولکولی است، مورد توجه قرارگرفته است.
  کتاب دارای چهار فصل می¬باشد: ساختار ژن و دستگاه رونویسی در پروکاریوتها، تنظیم رونویسی در پروکاتها، ساختار ژن و دستگاه رونویسی در یوکاریوتها و تنظیم رونویسی در یوکاریوتها. کتاب دارای فرهنگ اصطلاحات، علائم اختصاری به کار رفته در متن کتاب، واژه نامۀ انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و فهرست راهنماست
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1375
 4. ده، 124 ص.: مصور، جدول، نمودار
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Gene structure and transcription
 6. یادداشت: واژه‌نامه
 7. یادداشت: کتابنامه
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QH 450 .2 .B4419 درکتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. کلمات کلیدی:
 10. ژنتیک - نویسه‌گردانی