درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2295 Viewed
  1. معرفی:
  2. کاربرد فنون ریاضیات برای مطالعه مسائل عملی با دشواری های فراوانی مواجه می شویم. یکی از پیچیده ترین این مشکلات این است که گاهی ساده ترین معادلات دارای جوابهای ساده نیستند. جهت رسیدن به نتیجه معنی دار تحلیل فرایند های فیزیکی لازم است از انواع تقریب استفاده شود. یکی از بهترین فنون مورد استفاده روش اختلالات است. ایده اساسی عبارت است از ارتباط دادن مجهولات به معلومات به وسیله انتقال های ساده که یک شیوه مقایسه ای است؛ روشی که در جریان همه حوزه های فکری به کار می رود.
    کتاب حاضر در سه بخش با عناوین ذیل تدوین شده است: بخش اول، فنون کلاسیک اختلالات. بخش دوم، جواب های تناوبی معادلات دیفرانسیل ناخطی و فنون نرمال سازی مجدد. بخش سوم، به تقریب لیوویل–WKB و سری مجانبی
  3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1386
  4. هشت، 130ص.: مصور
  5. یادداشت: عنوان اصلی:Perturbation techniques in mathematics, physics and engineering
  6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 871 .B4419 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  7. کلمات کلیدی:
  8. اختلالات (ریاضیات)