درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:نوشته آ. س. اسموگورژفسکی؛ ترجمه احمد بیرشک
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1371   
 3. مشخصات ظاهری: 112 ص.: مصور
 4. یادداشت: ع.به انگلیسی:Lobachevskian geometry
 5. خلاصه/چکیده:هدف این کتاب آشنا ساختن خواننده با اصول هندسۀ نااقلیدسی لباچفسکی است. لباچفسکی ریاضیدان نامی روس متفکری برجسته بود که جهان یکی از بزرگترین اکتشافهای ریاضی، یعنی ساختن یک دستگاه ابتکاری هندسه متمایز از هندسۀ اقلیدسی، را به او مدیون است. خواننده ترجمۀ کوتاهی از احوال لباچفسکی را در بخش 1 خواهد یافت.
  هندسه های اقلیدسی و لباچفسکی در قسمت های بسیار مشترک هستند، و تفاوتشان در تعریف ها و قضیه ها ودستورهای مربوط به اصل موضوع توازی است. برای روشن ساختن دلایل این تفاوت ها باید ببینیم که مفهوم های اساسی هندسه چگونه نشات گرفته و گسترش یافتند. این کار را در بخش 2 انجام می دهیم. علاوه بر آشنایی به هندسه مسطحه و مثلثات دبیرستانی، خواندن این کتاب نیازمند به وقوف به برتبدیلی به نام انعکاس، که مهمترین قسمت هایش در بخش 3 آمده اند. امیدواریم که خواننده توفیق یابد که اصول آن را بی زحمت زیاد دریابد و از آنها بهره برگیرد، زیرا که این قسمت، و همچنین بخش 10، نقشی بسیار مهم، هر چند کمکی، در آنچه عرضه شده است را دارد
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 685 .S6219 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     هندسه هذلولی  
 10.     هندسه غیراقلیدسی
 11. شناسه افزوده: بیرشک، احمد مترجم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد