درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5749 Viewed
 1. شرح مسئولیت:آر.ای.اسکراتن، ترجمه بهمن مهری، مجید محمودزاده نیکنام
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1372   
 3. مشخصات ظاهری: هشت، 342 ص
 4. یادداشت: ع. به انگلیسی :Further numerical methods in Basic
 5. یادداشت: کتابنامه
 6. یادداشت: واژه نامه
 7. خلاصه/چکیده:این کتاب دنبالۀ کتاب قبلی نویسنده، روش های عددی بیسیک 1984 به شمار می آید. خواننده ای که به دقت هر دو کتاب را مطالعه کند، شناخت مفیدی از روشهای عددی مورد استفاده در حل مسائل علمی در حوزه های علم و تکنولوژی به دست خواهد آورد. این دو کتاب شامل اکثر روشهای عددیی است که معمولأ به دانشجویان دوره کارشناسی ریاضی، علوم تجربی و مهندسی تدریس می شوند.
  باید تأکید کرد که کتاب حاضر، مانند کتاب قبلی، به روشهای عددی و نه آنالیز عددی می پردازد. موضوع اخیر، به تحقیق نظری درباره روش های عددی، از جمله به مطالبی مانند همگرایی، پایداری و افزایش خطا اختصاص دارد. هدف ما در کتاب حاضر توضیح روش های گوناگون، تا حدی به تفضیل، بوده به طوری که خواننده بتواند اجرای آنها را به وسیلۀ کامپیوتر کاملا درک کند. برای توضیح علت ثمربخش بودن یک روش (و یا بی ثمری آن)، مطالب ریاضی تا اندازه ای که لازم بوده، و نه بیشتر، مطرح شده است.
  در طی تقریبا سی سال تجربۀ نویسنده در تدریس روش های عددی، شیوه های مختلف زیادی در تدریس این درس باب شده است. برنامه هایی که در این کتاب آمده اند به عمد و تا اندازه ای که امکان داشته، ساده طرح شده اند و خواننده باید فهم عملکرد دقیق هر مرحله از هر برنامه را هدف خود قرار دهد. گرچه برنامه ها عمدتا برای اهداف آموزشی در نظر گرفته شده اند، می توان از آنها برای حل بعضی از مسائل ساده عملی نیز استفاده کرد. برای مسائل علمی پیچیده تر، باید از برنامه های آماده عددی بسیار خوبی که امروز موجود است، استفاده شود
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 297 .S39519 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. توصیفگرها:
 11.     حساب عددی - آماده سازی داده ها  
 12.     بیسیک  
 13.     زبانهای برنامه نویسی کامپیوتر
 14. شناسه افزوده: مهری، بهمن
 15. شناسه افزوده: محمودزاده نیکنام، مجید مترجم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد