درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4702 Viewed
 1. شرح مسئولیت:هرولد ج. لارسن: ترجمه غلامحسین قره گزلو همدانی
 2. محل نشر: [تهران]    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1356   
 3. مشخصات ظاهری: دوازده، 567 ص.مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: عنوان اصلی: .Introduction to probability and statistical inference
 5. یادداشت: واژه‌نامه
 6. خلاصه/چکیده:این کتاب برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته های علوم و مهندسی و دوره کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد، مدیرت و علوم اجتماعی بسیار مفید است؛ زیرا مفاهیم اساسی نظریه مقدماتی احتمالات و نتیجه گیری آماری در آن به شکلی جالب توجه تنظیم و ارائه شده است.
  کتاب حاضر شامل ده فصل است که پنج فصل اول مقدمه ای بر نظریه مجموعه ها، نظریه احتمالات جدا و پیوسته برمفهموم متغیرهای تصادفی، با بحثی ویژه راجع به بسیاری از توزیع های از نوع معیار را شامل می شود. پنج فصل بعدی نیز به بررسی نمونه گیری تصادفی و نتیجه گیری آماری معمولی، به ویژه برآورد نقطه ای و فاصله ای، آزمون فرض ها، روش های بیز و مقدمه ای بر کوچکترین مربع ها اختصاص دارد.
  عنوان فصول ارائه شده در کتاب به شرح زیر است:
  1. نظریه مجموعه ها، 2. احتمالات، 3. متغیرهای تصادفی و توابع توزیع، 4. برخی توزیع های معیار، 5. متعیر های تصادفی چندبعدی، 6. نمونه گیری آماری ها، 7. نتیجه گیری آماری: برآورد، 8. نتیجه گیری آماری: آزمون فرض ها، 9. روش های بیزی، 10. کوچکتری مربع ها و نظریه برگشت
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 276 .L35219 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     احتمالات  
 11.     آمار ریاضی
 12. شناسه افزوده: قره گزلو همدانی، غلامحسین مترجم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد