درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5151 Viewed

نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری

لارسن، هرولد

 1. شرح مسئولیت:هرولد ج. لارسن، ترجمه غلامحسین قره گزلو همدانی
 2. محل نشر: [یزد]    ناشر: دانشگاه تربیت معلم یزد    سال نشر: بی تا   
 3. مشخصات ظاهری: 567 ص
 4. یادداشت: ع. به انگلیسی:... Introduction to probability and statistical
 5. خلاصه/چکیده:مطالعه رویدادهای احتمالی از دیدگاه ریاضیات نظریه احتمال نام دارد. این نظریه شاخه‌ای از ریاضیات است که تحلیل وقایع تصادفی را انجام می دهد، و علاوه بر توضیح وقایع تصادفی به بررسی پدیده‌های غیرتصادفی با امکان تکرار زیاد می پردازد.
  مفاهیم اساسی نظریه مقدماتی احتمالات و نتیجه گیری آماری در این کتاب به شکلی بسیار جالب توجه تنظیم و عرضه شده است. از اهداف این کتاب آشنایی با مفهوم احتمال، تعریف متغیر های تصادفی و مشخصات اصلی متغیر های تصادفی دوگانه و تعمیم آن به دنباله های تصادفی را می توان نام برد.
  کتاب حاضر دربرگیرنده ده فصل با عناوین ذیل است.
  فصل اول؛ نظریه مجموعه ها، فصل دوم؛ احتمالات، فصل سوم؛ متغیرهای تصادفی و توابع توزیع، فصل چهارم؛ برخی توزیع های معیار، فصل پنجم؛ متغیرهای تصادفی چند بعدی، فصل ششم؛ نمونه گیری و آماری ها، فصل هفتم؛ نتیجه گیری آماری: برآورد، فصل هشتم؛ نتیجه گیری آماری: آزمون فرض ها، فصل نهم؛ روش های بیزی، فصل دهم؛ کوچکترین مربع ها و نظریه برگشت.
  همچنین کتاب دارای پنج ضمیمه، جواب برخی از تمرین ها، واژه نامه، و فهرست راهنما است
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 273 .L35219 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     احتمالات  
 10.     آمار ریاضی