درحال بارگذاري...
  1. معرفی:
  2. با توجه به اینکه دانشجویان رشته ریاضی با مفاهیم گروه و حلقه در دروس جبری آشنا می شوند، لذا جهت ادامه تحصیل در گرایش های وابسته به جبر، آشنا شدن با مفهوم مدول ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه موضوع درسی با عنوان جبر پیشرفته برای دانشجویان دوره ارشد رشته ریاضی ارائه می شود که یکی از اهداف آن آماده سازی دانشجویان جهت ادامه تحصیل در گرایش های وابسته به جبر می باشد و از آنجا که در این کتاب به مطالعه مدول ها پرداخته شده است لذا می تواند منبعی مناسب برای دروس مذکور باشد.
    کتاب حاضر در سه بخش و پانزده فصل تدوین شده است. عناوین این بخش ها عبارتند از: بخش اول؛ مطالب بینادی مدول ها، بخش دوم؛ مطالب رسته ای مدول ها وبخش سوم؛ مطالب تکمیلی مدول ها
  3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1384
  4. شش، 225 ص.: مصور
  5. یادداشت: کتابنامه
  6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 247 .2 .Y3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  7. کلمات کلیدی:
  8. مدول ها (جبر)