درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:نوشته روژه گودمان؛ ترجمه محمد رضا سلطانپور [و] وهاب داورپناه، ویراستار احمد بیرشک
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: [بی تا]   
 3. مشخصات ظاهری: ج. مصور
 4. فروست: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف 27
 5. یادداشت: ترجمه از متن فرانسه
 6. یادداشت: واژه نامه
 7. خلاصه/چکیده:پیشرفت هایی در ریاضیات که از آغاز این قرن حاصل گردیده برای علاقه مندان این امکان را فراهم ساخته تا به نوسازی آموزش ریاضیات بپردازد. این کار از یک سو با ارائه مفاهیم ساده و عام جدید انجام می شود و به نحو بارزی استدلال های سنتی را توسعه می بخشد و از سوی دیگر با طرح استدلال های تازه نتایجی را که پیش از این دشوار می نمود، در دسترس مبتدیان قرار می دهد. سعی بر آن است تا در این کتاب، قضایا، به ساده ترین صورت ممکن بیان شود.
  کتاب ترجمه شده پیش رو شامل پنج فصل است. فصل اول، نظریۀ مجموعه ها؛ فصل دوم، گروه حلقه، هیأت؛ فصل سوم، مدول روی حلقه؛ فصل چهارم، فضای برداری با بعد متناهی؛ فصل پنجم دترمینان.
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 155 .G57 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. توصیفگرها:
 11.     جبر
 12. شناسه افزوده: سلطانپور، محمد رضا مترجم
 13. شناسه افزوده: داورپناه، وهاب مترجم
 14. شناسه افزوده: بیرشک، احمد ویراستار