درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. پیشرفت هایی در ریاضیات که از آغاز این قرن حاصل گردیده برای علاقه مندان این امکان را فراهم ساخته تا به نوسازی آموزش ریاضیات بپردازد. این کار از یک سو با ارائه مفاهیم ساده و عام جدید انجام می شود و به نحو بارزی استدلال های سنتی را توسعه می بخشد و از سوی دیگر با طرح استدلال های تازه نتایجی را که پیش از این دشوار می نمود، در دسترس مبتدیان قرار می دهد. سعی بر آن است تا در این کتاب، قضایا، به ساده ترین صورت ممکن بیان شود.
  کتاب ترجمه شده پیش رو شامل پنج فصل است. فصل اول، نظریۀ مجموعه ها؛ فصل دوم، گروه حلقه، هیأت؛ فصل سوم، مدول روی حلقه؛ فصل چهارم، فضای برداری با بعد متناهی؛ فصل پنجم دترمینان.
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , [بی تا]
 4. فروست:انتشارات دانشگاه صنعتی شریف 27
 5. ج. مصور
 6. یادداشت: ترجمه از متن فرانسه
 7. یادداشت: واژه نامه
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 155 .G57 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. کلمات کلیدی:
 10. جبر