درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:بیل و تی. جکسون؛ ترجمه محمود البرزی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1380   
 3. مشخصات ظاهری: [ده]، 138 ص.: مصور، نمودار
 4. خلاصه/چکیده:شبکه های عصبی یکی از پویاترین حوزه های تحقیق در دوران معاصر می باشد که افراد متعددی از رشته های گوناگون علمی را به خود جلب کرده است. یکی از اهداف کتاب حاضر ایجاد زمینه ای مشترک است که بتواند پیشرفت های نوینی را در این زمینه باعث شود. هدف دیگر ارائه مفاهیم پایهء محاسبات شبکه های عصبی به مخاطبان علاقه مند این رشته است و به تشریح مفاهیم و نظریات این رشته از مبانی ابتدایی ساده تا سیستم های توانمند محاسباتی می پردازد. تلاش شده است که کتاب از ساختار منطقی و روشنی برخوردار باشد. علاوه بر نشان دادن مفاهیم پایه مدل های اصلی شبکه های عصبی را از دیدگاه توسعه و رشد تاریخی نیز بحث شده است تا بتوان منطق مدل ها را به روشنی هرچه بیشتر بیان کرد.
  کتاب حاضر در شش فصل با عناوین: مقدمه ای شامل پیش زمینه موضوع؛ مفاهیم پایه در زمینهء بازشناسی الگو؛ نرون مبنا؛ پرسپترون چندلایه ای مدل قبلی؛ شبکه خود سازمان ده کوهونن و در آخر شبکهء هاپفیلد، تنظیم شده است
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای Q 335 .B37319 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     هوش مصنوعی
 9. شناسه افزوده: جکسون‌، تام‌ Jackson, Tom
 10. شناسه افزوده: البرزی، محمود مترجم