درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. تمایل به مدیریت زنجیره در سالهای اخیر، هم در دانشگاه و هم در صنعت به طور روز افزونی بیشتر شده است. مفهوم مدیریت زنجیره با مدیریت سنتی کاملا متفاوت است. در مدیریت سنتی، هدف بهینه سازی در داخل مرزهای یک سازمان (یک حلقه زنجیره) است در حالیکه در مدیریت زنجیره عرضه بهینه سازی کل شبکه و همه سازمان ها با تمام حلقه های زنجیره مد نظر است. مدیریت کارای زنجیره عرضه مستلزم همکاری و هماهنگی همه حلقه های زنجیره می شود و این امر محقق نمی شود مگر آنکه روش های جدید برنامه ریزی برای این منظور توسعه یابد.
  کتاب در بردارنده مورد پژوهی های جدید و کلاسیک، مثال های فراوان و همچنین تحلیل های جامع موضوعات فنی است که برخی از آنها از قبیل مدیریت موجودی، طراحی شبکه و مشارکت راهبردی است.
  کتاب حاضر در یازده فصل و دو پیوست با عناوین ذیل گردآوری شده است. فصل اول؛ مقدمه، فصل دوم؛ پیکر بندی شبکه لجستیک، فصل سوم؛ مدیریت موجودی و تقسیم مخاطره، فصل چهارم؛ ارزش اطلاعات، فصل پنجم؛ راهبردهای توزیع، فصل ششم؛ اتحادهای راهبردی، فصل هفتم؛ موضوع های بین المللی درباره مدیریت زنجیره عرضه، فصل هشتم؛ طراحی هماهنگ محصول و زنجیره عرضه، فصل نهم؛ ارزش مشتری و مدیریت زنجیره عرضه، فصل دهم؛ فناوری اطلاعات برای مدیریت زنجیره عرضه، فصل یازدهم؛ سیستم های پشتیبانی از تصمیم گیری برای مدیریت زنجیره عرضه، پیوست (الف)؛ بازی رایانه ای نوشابه، پیوست (ب)؛ بازی تقسیم مخاطره.
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1387
 4. 365 ص.: مصور
 5. یادداشت: عنوان اصلی: 2000 ,Desinging and managing the supply chain concepts, strategic, and case studies, 3rd ed
 6. یادداشت: واژه نامه
 7. یادداشت: کتابنامه
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HF 5415 .7 .S42519 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. کلمات کلیدی:
 10. کالا -- نظارت و توزیع -- مدیریت ؛ شبکه های توزیع کالا -- مدیریت ؛ تدارکات صنعتی