درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:نوشته ج. ا. کرگل؛ ترجمه حسین خلیلی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1356   
 3. مشخصات ظاهری: 140 ص
 4. فروست: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 5. یادداشت: عنوان اصلی: The theory of economic growth
 6. خلاصه/چکیده:توسعه اقتصادی مرحله پیشرفته تری از رشد اقتصاد است؛ که معرف دگرگونی های پیگیر و همه جانبه در ترکیب تولید و تخصیص منابع در بخش های مختلف اقتصادی کشور است؛ این کتاب بررسی جامع ولی مختصر از نظریه های رشد اقتصادی ازدیدگاه تکامل تاریخی می پردازد. کرگل در جستجوی عناصری است که به برداشت های مختلف از نظریه های رایج رشد، شکل می¬بخشد، و تفاوت این برداشت های مختلف را زاده تفاوت فلسفه های اقتصادی می داند که شالوده نظریه ارزش این برداشت ها است. نویسنده کتاب را اینچنین به پایان می رساند: نوع الگوی رشد اقتصادی که فرد انتخاب می کند، را منعکس کننده ارزیابی او از نظام اقتصادی و نکاتی است که باید در تحلیل او مورد تاکید قرار گیرد.
  انتخاب میان دو برداشت از اقتصاد، و رشد بر پایه ای از سازگاری منطقی استوار است. این انتخاب به روش تفکر و مفید بودن خود اقتصاد، در آینده مربوط می شود. کتاب نظریۀ رشد اقتصادی نوشته استاد دانشگاه بریستول انگلستان، بحثی مختصر و کلی دربارۀ نظریه های رشد اقتصادی و ریشه تاریخی آنهاست.
  مباحث اصلی کتاب شامل پنج موضوع به قرار ذیل گنجانده شده است: چشم اندازی از نظریه رشد، از کینز و کالتسکی تا هارود، رشد و توزیع بعد کینزی، ارزش و رشد از دیدگاه کلاسیک جدید، نظریه رشد در گذشته و آینده
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HD 82 .K74 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     رشد اقتصادی
 11. شناسه افزوده: خلیلی، حسین -1362 مترجم