درحال بارگذاري...
  1. معرفی:
  2. شرکت های چند ملیتی یعنی شرکت هایی که مرکز آنها در یک کشور و شرکت های فرعی گوناگون شان در کشورهای دیگر است و با این نام هر روز شهرت بیشتری می یابند. این شرکت ها که گونه ای از واحد تولیدی بازرگانی، با خاستگاه نظام مبتنی بر بازار بوده و عامل بوجود آورنده آن خصوصیات و تناقضات سرمایه داری انحصاری است. نظریه متعارف اقتصادی که توان تبین و پیش بینی تحولات نظام را ندارد، بناچار نمی تواند پیدایش این گونه از سازمان تولیدی مبتنی بر بازار را تبیین کند. اگر بررسی تحول نظام، خود جزئی از نظریه عمومی اقتصادی باشد، پیدایش شرکت های چند ملیتی پدیده ای جز جریان سرمایه¬گذاری مستقیم نیست، می توان در زمینه تحول اقتصادی کشورهای توسعه یافته سرمایه داری و تکامل نامتساوی آنها و نیز کشورهای توسعه نیافته، درچهارچوب همان نظریه عمومی تبین کرد. سویزی و مگ داف بیشتر به پویش انباشت سرمایه و رابطۀ واحدهای تولیدی با بازار و با یکدیگر و تناقضات قضاوت ناشی از آن توجه دارند. اما هایمر با در نظر داشتن این که پویش انباشت سرمایه عامل اساسی در جریان سرمایه¬گذاری خصوصی است، به بررسی تحول سازمان مدیریت شرکت توجه بیشتری دارد. این دو تحلیل، بر روی هم، تبیین جامعی درباره چگونگی پیدایش و گسترش فعالیت شرکت چندملیتی را فراهم می کنند.
    این کتاب در سه فصل با عناوین؛ شرکت چندملیتی، شرکت چندملیتی و قانون تکامل نامتساوی، سرمایه سالاری در دهه هفتاد: وحدت یا رقابت، تدوین شده است
  3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1358
  4. 188 ص
  5. یادداشت: کتابشناسی
  6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HD 69 .I7 .S9 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  7. کلمات کلیدی:
  8. شرکتهای بین المللی