درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2469 Viewed
 1. شرح مسئولیت:نوشته آندره گوندر فرانک؛ ترجمه سهراب بهداد
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1359   
 3. مشخصات ظاهری: 143 ص
 4. فروست: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف 19
 5. یادداشت: عنوان به انگلیسی: The development of underdevelopment in brazil
 6. خلاصه/چکیده:تاریخ کشورهای توسعه نیافته و تاریخ جهان بطور کلی، نشان می دهد که توسعه این جوامع پویشی است که توسعه اقتصادی جوامع توسعه یافته را موجب شده است. بنابراین، جوامع توسعه نیافته را تغییر ناپذیر و بدور از تحولات تاریخی دانستن، فرضی است متناقض با واقعیتهای تاریخی.
  تلاش فرانک نویسنده کتاب برای ارائه الگویی است که بتواند با در نظر گرفتن ارتباط ساختی بین دو قسمت توسعه نیافته و توسعه یافته جهان ، توسعه نیافتگی را تبیین کند.
  این کتاب با بررسی کشور برزیل، به عنوان نمونه، نشان می دهد که علت توسعه نیافتگی این نوع جوامع به سبب تحریک ناپذیری و تغییرناپذیری در مقابل تحولات تاریخی نیست بلکه توسعه نیافتگی را باید در روابط بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته جستجو کرد.
  مباحث کتاب در سه بخش؛ الگو و گمانه ها، توسعه نیافتگی و توسعه نیافتگی توسعه گردآوری شده است. همچنین بخش پایانی کتاب شامل نتایج ضمنی گرفته شده از توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی می باشد
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HC 165 .F74 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     برزیل-- اوضاع اقتصادی-- 1945-
 11. شناسه افزوده: بهداد، سهراب مترجم