درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
6635 Viewed

گزارش های تفضیلی طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور

کی مرام، فرید

 1. شرح مسئولیت:تألیف فریدکی مرام ... [و دیگران]
 2. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@471371e0
 3. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@5b038e2c
 4. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@106c917
 5. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@57028036
 6. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@bc26747
 7. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@4c77fafd
 8. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@7b8edc15
 9. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@38cee062
 10. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@202e4063
 11. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد    سال نشر: 1383   
 12. مشخصات ظاهری: ج
 13. یادداشت:ج.1. نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی.- ج.2. نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی.- ج.3. جغرافیای اقتصادی - صنعتی کشور های منتخب جهان. ج.4.سنجش سر آمدی عملکرد بنگاههای صنعتی.- ج.5. تجربه توسعه صنعتی در جهان.- ج.6.-الگوی اقتصاد سنجی کلان- صنعت ایران و آینده نگری اقتصادی.- ج.7. اقتصاد کلان، توسعه صنعتی ایران.- ج.8. استراتژی توسعه حوزه های صنعتی.- ج.9. نظام سیاست گذاری صنعتی کشور
 14. خلاصه/چکیده:طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با مشارکت دهها نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان خبره در قالب یازده طرح صورت گرفت. پیشتر خلاصه نتایج این مطالعه در کتاب استراتژی توسعه صنعتی کشور به چاپ رسیده است.
  این مجموعه با عنوان" گزارش تفصیلی طرح استراتژی توسعۀ صنعتی کشور "در نه جلد به چاپ رسیده است. این مجموعه، گزارش های پشتیبان این طرح است و با تفصیل بیشتر تحقیقات صورت گرفته را در معرض قضاوت محققان قرار
  می دهد و از طرفی چون هر کدام به موضوعی خاص پرداخته است، امکان بهره برداری علاقه مندان به آن موضوع را فراهم می آورد.
  عناوین فرعی جلدهای مختلف عبارت است از:
  جلد اول: نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعۀ صنعتی، جلد دوم: نقش دولت در فرایند توسعۀ صنعتی، جلد سوم: جغرافیای اقتصادی صنعتی کشورهای منتخب جهان، جلد چهارم: سنجش سرآمدی عملکرد بنگا ههای صنعتی، جلد پنجم: تجربۀ توسعه صنعتی در جهان، جلد ششم: الگوی اقتصادسنجی کلان_صنعت ایران و آیند هنگری اقتصادی، جلد هفتم: اقتصاد کلان توسعۀ صنعتی ایران، جلد هشتم: استراتژی توسعۀ حوز ههای صنعتی، جلد نهم: نظام سیاستگذاری صنعتی کشور
 15. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HC 79 .I53 .G6 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 16. یادداشت:گنجینه
 17. توصیفگرها:
 18.     توسعه صنعتی-- ایران  
 19.     صنایع کوچک-- ایران  
 20.     سیاست صنعتی-- ایران  
 21.     توسعه صنعتی-- ایران سیاست دولت  
 22.     جغرافیای اقتصادی
 23. شناسه افزوده: کی مرام، فرید