درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. کتاب حاضر به عنوان کتاب مقدماتی فلسفه، با کتاب "مسائل فلسفه"، برتراند راسل قابل مقایسه و دربرگیرنده اطلاعات زیادی راجع به تاثیر تاریخی دلائل فلسفه است. شرحی است درباره مهمترین مسائل فلسفی برحسب سنت، مشتمل بر: بحث معرفت، مابعدالطبیعه و راه حل هایی که بطور معمول در تاریخ فلسفه برای این مسائل ذکر می شود.
  کتاب در دو بخش گردآوری شده است. بخش اول، بحث معرفت شامل چهار مساله ی حقیقت، منشاء معرفت و شناسایی، رابطه بین بحث شناسایی و سایر علوم فلسفی را بازگو می کند. بخش دوم، کتاب به بحث مابعدالطبیعه می پردازد. در شش قسمت مسائل و استنتاج های مابعدالطبیعه را بازگو و بعنوان حصول جهان بینی نهایی عنوان می نماید
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , [1356]
 4. فروست:موسسهء انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 5. 245ص
 6. یادداشت: عنوان اصلی: Problems & theories of philosophy
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای BD 166 .A42 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. کلمات کلیدی:
 9. دانش، تئوری ؛ متافیزیک