درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. نگارنده در کتاب حاضر، خاطرنشان می‌سازد؛ نظریات ارائه شده در این رساله، ناشی از تعلیمات برتراند راسل و وینگنشتاین است که آنها نیز به نوبه ی خود نتایج منطقی اصالت تجربه ی بارکلی و هیوم هستند. نویسنده نیز مانند هیوم، تمامی قضایای واقعی را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ قضایایی که به قول وی مربوط به "نسبت بین تصورات" است و آنهایی که مربوط به "امور واقع" است.
  نوع اول، شامل قضایای پیشینی منطق و ریاضیات خالص است و ایشان از این جهت که تحلیلی هستند آنها را ضروری و قطعی می داند. قضایای مربوط به امور واقع بر خلاف نوع اول را فرضیاتی محتمل دانسته که هرگز قطعی نخواهند بود و در بیان طریقه‌ی اثبات صحت آنها ادعا می‌ کند که ماهیت صدق و حقیقت را توضیح داده است.
  مطالب ارائه شده در هشت فصل شامل مباحث ذیل می باشد: حذف ما بعدالطبیعه، عمل فلسفه، ماهیت تحلیل فلسفی، پیشینی ها (اولیات)، حقیقت و احتمال، نقد علوم اخلاق و الهیات، نفس و عالم مشترک، حل مناقشات فلسفی
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , [1356]
 4. فروست:موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 5. 262ص
 6. یادداشت: کتابنامه
 7. یادداشت: عنوان اصلی: Language truth and logic
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای B 53 .A92 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. کلمات کلیدی:
 10. تجربه ؛ فلسفه Philosophy ؛ دانش، تئوری