درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:ج.آیر. ترجمه منوچهر بزرگمهر
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: [1356]   
 3. مشخصات ظاهری: 262ص
 4. فروست: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 5. یادداشت: کتابنامه
 6. یادداشت: عنوان اصلی: Language truth and logic
 7. خلاصه/چکیده:نگارنده در کتاب حاضر، خاطرنشان می‌سازد؛ نظریات ارائه شده در این رساله، ناشی از تعلیمات برتراند راسل و وینگنشتاین است که آنها نیز به نوبه ی خود نتایج منطقی اصالت تجربه ی بارکلی و هیوم هستند. نویسنده نیز مانند هیوم، تمامی قضایای واقعی را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ قضایایی که به قول وی مربوط به "نسبت بین تصورات" است و آنهایی که مربوط به "امور واقع" است.
  نوع اول، شامل قضایای پیشینی منطق و ریاضیات خالص است و ایشان از این جهت که تحلیلی هستند آنها را ضروری و قطعی می داند. قضایای مربوط به امور واقع بر خلاف نوع اول را فرضیاتی محتمل دانسته که هرگز قطعی نخواهند بود و در بیان طریقه‌ی اثبات صحت آنها ادعا می‌ کند که ماهیت صدق و حقیقت را توضیح داده است.
  مطالب ارائه شده در هشت فصل شامل مباحث ذیل می باشد: حذف ما بعدالطبیعه، عمل فلسفه، ماهیت تحلیل فلسفی، پیشینی ها (اولیات)، حقیقت و احتمال، نقد علوم اخلاق و الهیات، نفس و عالم مشترک، حل مناقشات فلسفی
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای B 53 .A92 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. توصیفگرها:
 11.     تجربه  
 12.     فلسفه Philosophy  
 13.     دانش، تئوری
 14. شناسه افزوده: بزرگمهر، منوچهر مترجم