درحال بارگذاري...

تاریخ شفاهی

این مجموعه شامل مصاحبه ها با شخصیت ها و مفاخر دانشگاه است. درباه زندگی آنها و بیان کننده روند تاریخی دانشگاه در تمام عرصه ها است. به عبارتی تاریخچه دانشگاه را بیان می کند.

    فهرست منابع