درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2009 Viewed

فرایند: فصلنامه علمی تخصصی مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر:
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: 1393 (شماره 18)؛ 1391 (شماره16، 15)؛ 1390(شماره14، 13)؛ 1389 (شماره12)؛ 1388 (شماره11)؛ 1384 (شماره 8، 9)؛ 1383 (شماره6)؛ 1382 (شماره 5)؛ 1381 (شماره 4)؛ 1376 (شماره 2)، 1375 (شماره1)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه علمی Scientific Journal  
 9.     نشریه دانشجویی Student Magazine  
 10.     دانشکده مهندسی شیمی و نفت Faculty of Chemical and Petroleum Engineering  
 11.     دانشگاه صنعتی شریف Sharif University of Technology
 12. شماره سند:60-501672