درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2094 Viewed

خمش: خبرنامه مکانیک شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: دفتر فعالیت‌های دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر:
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: 1378 (شماره8، 7، 6)؛ 1379 (شماره11، 9)؛1380 (شماره 12)؛ 1381(ویژه‌نامه ورودی‌ها)؛ 1381 (شماره 13، 14)؛ 1382(ویژه‌نامه ورودی‌ها)؛ 1382 (شماره 15)؛ 1383(ویژه‌نامه ورودی‌ها)؛ 1383 (شماره17)؛ 1384 (ویژه‌نامه ورودی‌ها)؛ 1386 (شماره 19)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه دانشجویی Student Magazine  
 9.     دانشگاه صنعتی شریف Sharif University of Technology  
 10.     دانشکده مهندسی مکانیک Mechanical Engineering Department  
 11.     خبرنامه Newsletters
 12. شماره سند:60-501492