درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
7641 Viewed

منش: مجلات و نشریات دانشجویی شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر:
 3. مشخصات ظاهری: 16 ص.: مصور
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت:گنجینه
 6. توصیفگرها:
 7.     نشریه داخلی خبری News Bulletin  
 8.     فعالیت فوق‌برنامه Extracurricular Activity  
 9.     فعالیت فرهنگی Cultural Activity  
 10.     دانشگاه صنعتی شریف Sharif University of Technology
 11. شماره سند:60-399805