درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4517 Viewed

الگوریتم: نشریه علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر:
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نشخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: 1351 (شماره.6)؛ 1356(شماره11)؛ 1358 (جلد2 شماره. 1-3)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه دانشجویی Student Magazine  
 9.     دانشگاه صنعتی شریف Sharif University of Technology  
 10.     نشریه علمی Scientific Journal
 11. شماره سند:60-394115