درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4307 Viewed

شیمی آلی

مستقیم، رضا

 1. شرح مسئولیت:رضا مستقیم
 2. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@6bc6a0ae
 3. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1383   
 4. مشخصات ظاهری: 615 ص
 5. یادداشت: واژه‌نامه
 6. یادداشت:تصحیح و ویرایش این کتاب بر اساس کتابی با همین نام است که در سال 1371 منتشر شده است
 7. خلاصه/چکیده:مخاطب کتاب حاضر دانشجویان رشته‌های شیمی کاربردی، مهندسی شیمی، و به‌خصوص علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران صنعت پتروشیمی است. زیرا به سبب فراوانی مخازن نفت و گاز در کشور، توجه جدی به این صنعت لازم و ضروری است. لذا در جای جای فصول و بخش ها و برحسب مورد به مسائل و آمارهای صنعت پتروشیمی اشاره شده است. همچنین جداولی از وضع صنایع پتروشیمی موجود یا در حال احداث ایران، تا زمان تألیف کتاب، آورده شده است تا انگیزه ای برای توجه به این صنعت باشد.
  این کتاب در شانزده فصل با عناوین ذیل تهیه و تنظیم شده است: فصل اول؛ ساختار اتم و پیوند شیمیایی، فصل دوم؛ ایزومری، فصل سوم؛ مکانیسم واکنش‌های آلی، فصل چهارم؛ هیدروکربن‌ها، فصل پنجم؛ آلکن‌ها، فصل ششم؛ آلکین‌ها، فصل هفتم؛ آلکان‌های حلقوی، فصل هشتم؛ هیدروکربن های آروماتیک، فصل نهم؛ ترکیبات هالوژن‌دار، فصل دهم؛ الکل‌ها و فنول‌ها، فصل یازدهم؛ اترها، فصل دوازدهم؛ آلدهیدها و کتون ها، فصل سیزدهم؛ کربوکسیلیک اسیدها و مشتقات آنها، فصل چهاردم؛ ترکیبات آلی نیتروژن دار، فصل پانزدهم؛ کربوهیدرات ها، فصل شانزدهم؛ تعیین ساختار: طیف بینی. تمرین‌های مورد نیاز هر فصل نیز در آخر هر یک گنجانده شده است
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QD 251 .2 .M6 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نیز موجود است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. توصیفگرها:
 11.     شیمی آلی Organic Chemistry