درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4771 Viewed
 1. شرح مسئولیت:ادوارد ج. مک‌کلاسکی؛ ترجمه امیر صادقی‌بابلان
 2. محل نشر: [تهران]    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: -1372   
 3. مشخصات ظاهری: ج.: جدول، نمودار
 4. یادداشت: عنوان اصلی:Logic design principles: with emphasis on testable semicustom circuits
 5. یادداشت: واژه‌نامه
 6. یادداشت: کتابنامه
 7. خلاصه/چکیده:طراحی مدارهای منطقی یکی از پنج کتاب برجسته ای است که در زمنیۀ مدارهای منطقی نگارش یافته است. مؤلف آن ادوارد مک کلاسکی یکی از صاحب نامان در این زمینه است.
  کتاب حاضر در دو مجلد تهیه شده است و هدف از تالیف آن آموزش اصول طراحی منطقی است. منظور از طراحی منطقی درست، طراحیی است که نه تنها هدف های مربوط به کارایی را به نحوی مقرون به صرفه برآورد می کند، بلکه آن را می توان به سهولت آزمایش کرد.
  از جمله خصوصیات این کتاب که آن را از کتاب های مشابه خود متمایز می کند عبارتند از: داشتن فصلی در مورد طراحی به منظور آزمون پذیر ساختن مدار، استفاده از نمادهای منطقی جدید مطابق استاندارد IEEE ، بررسی جامع مسائل زمانبندی، بررسی سادۀ منطق همزمان، ارائۀ کامل تثبی تکنند هها و فلیپ فلاپها.
  مباحث و سرفصل های ارائه شده در جلد اول عبارتند از: فصل اول: دستگاه های عدد نویسی؛ فصل دوم: جبر کلیدزنی؛ فصل سوم: تحلیل مدارهای ترکیبی؛ فصل چهارم: مدارهای مجتمع؛ فصل پنجم: جبر کلید زنی؛ فصل ششم: طراحی مدارهای ترکیبی
  مباحث و فصول ارائه شده در جلد دوم نیز عبارتند از: فصل هفتم: مدارهای ترتیبی: تحلیل حالت اساسی؛ فصل هشتم: تحلیل مدارهای ترتیبی حالت پالسی؛ فصل نهم: ورساخت مدارهای ترتیبی: فصل دهم: طراحی با هدف آزمایش پذیری؛ فصل یازدهم: طراحی نیمه سفارشی و MSI
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TK 7868 .L6 .M3819 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. توصیفگرها:
 11.     مدارهای منطقی  
 12.     طراحی منطقی
 13. شناسه افزوده: صادقی‌بابلان، امیر مترجم