درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:دیوید آرمسترانگ؛ ترجمه و تألیف احمد خزاعی و محمد توکل
 2. محل نشر: [تهران]    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1372   
 3. مشخصات ظاهری: 228 ص.: نمودار
 4. یادداشت: عنوان اصلی: An outline of Sociolog as applied To medicine
 5. یادداشت: کتابنامه
 6. خلاصه/چکیده:جامعه شناسی پزشکی مطالعه و بررسی تاثیر و تاثرات بین جامعه و پدیده های اجتماعی از یک طرف و مسایل پزشکی و بهداشتی از طرف دیگر است که در برگیرنده جهات مختلفی است؛ از جمله عوامل و پارامترهای اجتماعی موثر در ایجاد و شیوع بیماریها، عوامل و فاکتورهای اجتماعی موثر در شناخت و درمان بیماریها و تاثیرات ناشی از بیماری ها و درمان آنها.
  رابطۀ تنگاتنگ پزشکی با جامعه شناسی و مسائل اجتماعی سبب شده که در چند دهۀ اخیر تحقیقات گسترده ای در زمینۀ جامعه شناسی پزشکی صورت گیرد. این تحقیقات عمدتاً جنبۀ کاربردی دارند و نتایج آنها در سیاست گذاریها و تصمیم¬گیریهای بهداشتی – درمانی کشورهای مختلف انعکاس می یابد. کالبد اصلی کتاب جامعه شناسی پزشکی ترجمه های است که از کتابی با عنوان جامعه شناسی در پزشکی نوشتۀ آرمسترانگ از صاحب نظران معروف این حوزه می باشد.. کتاب در هفده فصل به نگارش در آمده است که سر فصل های آن شامل موارد ذیل می باشد:
  فصل اول؛ مقدمات، فصل دوم؛ تاریخچه مطالعات اجتماعی در پزشکی و جامعه شناسی پزشکی، فصل سوم؛ مراجعه به پزشک، فصل چهارم؛ اندازه گیری تندرستی و بیماری، فصل پنجم؛ علل اجتماعی بیماری، فصل ششم؛ رفتار بر چسب زنی، فصل هفتم و هشتم؛ الگوهای اجتماعی بیماری یک و دو، فصل نهم؛ مقابله با بیماری، فصل دهم؛ مدلهای بیماری، فصل یازدهم؛ انواع مراقبتهای درمانی، فصل دوازدهم؛ استقلال پزشکی، فصل سیزدهم؛ رساندن مراقبتهای بهداشتی و درمانی، فصل چهاردهم؛ ارزشیابی خدمات درمانی و بهداشتی، فصل پانزدهم؛ مبنای اجتماعی بیماری، فصل شانزدهم؛ نقش اجتماعی پزشکی و فصل هفدهم؛ جامعه شناسی آموزش پزشکی
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای RA 418 .A72519 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود می باشد
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     جامعه‌شناسی پزشکی
 11. شناسه افزوده: خزاعی‌، احمد - 1321 مترجم‌
 12. شناسه افزوده: توکل‌، محمد مترجم‌