درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
749 Viewed

رشد و کارآفرینی: نشریه مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر:
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: 1391 (شماره1، 2، پیش شماره، 3، 4)؛ 1392 (شماره 7)؛ 1393 (شماره23)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه تخصصی Specialized Magazine  
 9.     مرکز کارآفرینی Entrepreneurship Center  
 10.     دانشگاه صنعتی شریف  
 11.     نشریه علمی Scientific Journal
 12. شماره سند:60-501671