درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
792 Viewed

مجله ریاضی شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: انجمن علمی و فوق برنامه دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول: امیر جعفری؛ سردبیر: خشایار فیلم
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ریاضی    سال نشر:
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: بی‌تا (سال اول، شماره3، 2)؛ بی‌تا (سال دوم، شماره4)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه تخصصی Specialized Magazine  
 9.     نشریه علمی Scientific Journal  
 10.     دانشکده ریاضی Faculty of Mathematics  
 11.     دانشگاه صنعتی شریف  
 12.     انجمن علمی Forums  
 13.     انجمن دانشجویی Student Association
 14. شماره سند:60-501667