درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
701 Viewed

مجله ریاضی: دانشجویان دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز:دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول: حمیدرضا فنایی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی    سال نشر: 1368   
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: 1368 (شماره 1)؛ 1376 (شماره 6)؛ 1377 (شماره7)؛ 1379 (شماره 9، 8)؛ 1380 (شماره 10)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه علمی Scientific Journal  
 9.     نشریه تخصصی Specialized Magazine  
 10.     نشریه دانشجویی Student Magazine  
 11.     دانشکده ریاضی Faculty of Mathematics  
 12.     دانشگاه صنعتی شریف
 13. شماره سند:60-501666