درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
707 Viewed

مواد و متالورژی: مجله علمی، خبری مهندسی و علم مواد[پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
 2. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@6321921a
 3. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد    سال نشر:
 4. مشخصات ظاهری: ج
 5. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 6. یادداشت: موجودی: 1377 (پیش شماره تابستان)؛ 1379 (تابستان)؛ بی‌تا (سال اول، شماره اول)
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     نشریه علمی Scientific Journal  
 10.     نشریه خبری News Magazine  
 11.     نشریه دانشجویی Student Magazine  
 12.     دانشکده مهندسی و علم مواد  
 13.     دانشگاه صنعتی شریف
 14. شماره سند:60-501662