درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
454 Viewed

یکان: مجله ریاضیات [پیایندها]

  1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز و سردبیر: عبدالحسین مصحفی؛ مدیر مسئول: نصرت ملک یزدی
  2. محل نشر: تهران    ناشر: انتشارات یکان    سال نشر: 1342   
  3. مشخصات ظاهری: ج
  4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
  5. یادداشت: موجودی: 1353 (دوره یازدهم، شماره3)
  6. یادداشت:گنجینه
  7. توصیفگرها:
  8.     نشریه علمی Scientific Journal  
  9.     نشریه تخصصی Specialized Magazine
  10. شماره سند:60-501661